Sutra Avatamsaka

Unë marr shpëtim tek Buda,
dhe lutem që se bashku me të gjitha qëniet (e gjalla apo që ndjejnë)
unë mund të kuptoj Udhën e Madhe,
ku fara e Budës mund të lulëzojë gjithmonë.

Unë marr shpëtim tek Darma,
dhe lutem që se bashku me të gjitha qëniet
unë mund të hyj thellë në thesarin e Sutrave,
ku mënçuria jonë mund të rritet dhe të shtrihet si oqeani.

Unë marr shpëtim tek Sanga,
dhe lutem që se bashku me të gjitha qëniet
unë mund të mbretëroj në pafundësi të mëdha
dhe të mos kem asgjë që të pengojë progresin e pashmangshëm të së Vërtetës.